دورا اسنوبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

ماجراجویی جدید دورا با اسنوبرد خود. دورا باید همه الماس قرمز جمع آوری ماجراجویی خود را برای تکمیل این زمان.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضایی برای پرش.

SportsSnowboardSnowObstacleCollecting Dora