دودل تخم مرغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مطابقت با 3 یا بیشتر از تخم مرغ از همان رنگ در خطوط افقی، عمودی یا مورب به آنها را ناپدید می شوند.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Tetris Matching Birds Match 3