سگ کوچولو سالن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

این سگ کوچولو زیبا. شما می توانید او را، شستن شانه او را، او را ریش تراشی و انجام بسیاری از چیزهای دیگر. در این بازی شما می توانید مدل رایگان یا مدل چالشی را انتخاب کنید. در چالش مدل شما مجبور به تغییر این سگ به عنوان مثال داده شده است. من فکر می کنم شما می توانید این سگ کوچولو بسیار خوشحال است! این سگ کوچولو زیبا. شما می توانید او را، شستن شانه او را، او را ریش تراشی و انجام بسیاری از چیزهای دیگر. در این بازی شما می توانید مدل رایگان یا مدل چالشی را انتخاب کنید. در چالش مدل شما مجبور به تغییر این سگ به عنوان مثال داده شده است. من فکر می کنم شما می توانید این سگ کوچولو بسیار خوشحال است!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlAnimalGroomingGirlsDoggySalon