Aces Dogfight بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شروع به پرواز با حلقه ها و اهداف شلیک کنید. سپس سگ جنگ با سایر هواپیماهای AI را شروع کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Action Flying Aircraft