دکتر Bymax بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

Bymax است خود را به خوبی احساس نیست. او فکر می کند چیزی اشتباه است با بدن او است. اجازه می دهد که معاینه کامل او. بررسی ضربان قلب خود را، برای اتمام استخوان شکسته و خیلی بیشتر. اگر شما برخی از illnes پیدا کنید، باید آن زخم التیام یابد. پس از بدن چک کردن چک دندان خود را. یک دندانپزشک و دندان خود را دوباره خوب است. کنترل سرگرم کننده: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Doctor Bymax