خاک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

از بین بردن خاک قبل از آن شما جذب

کنترل بازی:
ماوس

- حرکت کلیک - شلیک

GoldShootingDirt