خاک دوچرخه 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

سوار دوچرخه خود را بر روی موانع به عنوان شما را از اوج نگه دارید. نوبه خود در اطراف و راه خود را به عقب.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بالا در پروژه پایین کلید فلش -. آهسته پایین
است چپ / راست کلیدهای پیکان - لین
فاصله - روشن کردن در اطراف CTRL
- ترمز.

DrivingMotorcycleObstacleBalancingDirtBike