آشپز کسی که شام ​​میخورد 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   188 69.23% with 26 votes

آشپز کسی که شام ​​میخورد برخی از چالش ها طول می کشد برای اجرای کسب و کار خود را در پارک ها، جشن تولد، فرماندار، و در مقابل موزه. کمک به او برای رسیدن به چالش ها در 12 روز.

کنترل بازی:
ماوسSimulationFoodCookingFood ServingManagementGirlsBusinessRestaurantDinerChef