دیدگاه های مختلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

OW عملکرد مغز خود را به یک تصویر؟ آیا مغز دو نفر، به دنبال در همان شی، پردازش شی متفاوت در زمان های مختلف؟ بیایید آزمایش و پیدا کردن. دو نفر به دنبال در همان تصاویر؛ چگونه دیدگاه های مختلف خود را؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DifferentPerspective