تفاوت در مصر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

آیا می توانم تفاوت در مصر را نقطه. مشاهده: 8 تفاوت. تفاوت است که ما را ساخته اند، بین آنچه باید باشد و چه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DifferencesEgypt