DG چینی فرار اتاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1716 51.52% with 33 votes

باز هم به شما در اتاق چینی قفل شده است، سعی کنید به شکل از چگونه برای فرار با استفاده از اقلام و حل پازل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleEscapeAndroid DefaultChineseRoom