نابود کردن تمام ماشین ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   176 73.91% with 23 votes

تنظیم سطح شیب دار ماشین و با شدت بهم زدن خود را به پشته ماشین به انجام آسیب به اندازه کافی به پیشرفت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsObstacleDestroyCars