کویر هاوک 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

سخت ترین کار است که هنوز به پایان برساند. کویر هاوک 2 بازگشته است. سوار جیپ خود را به
و روشن شدن مسیر برای تکمیل هر سطح. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingDesertHawk