تغییر شیطان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دیو کوچیک خود را از طریق پرش و اجرای سطوح این بازی پازل پلتفرم و فضا برای تغییر بین ابعاد برای عبور موانع.

کنترل بازی:
در بازی

Platforms Collecting Side Scrolling Monsters