پازل نیمه خدا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

با هم در زمان محدود قرار داده است عکس های پراکنده، و سپس شما برنده.

کنترل بازی:

با هم در زمان محدود قرار داده است عکس های پراکنده، و سپس شما برنده.

PuzzleFightingJigsawTiming Super Hero