دفاع از شما در کابین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

رودخانه

آلوده شد، حیوانات رفته زامبی mad.Some خرس در حال اجرا نسبت به کابین خود را. های
برو دور! دان 'تی نزدیک به خونه من! انتخاب کنید تا سلاح های خود را، جلوگیری از زامبی خرس نزدیک به کابین خود را!
دان 'T ارتقاء سلاح های خود را را فراموش کرده ام!

کنترل بازی:
پخش

1 حرکت: WASD، ساقه: J، معدن: K، نارنجک: L
پخش 2 حرکت را: کلید های arrow، ساقه: 0، معدن: 1، نارنجک: 2

ShootingDefensePurchase Equipment UpgradesBear