دفاع از مغز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دفاع از مغز یک بازی برج دفاعی است. دفاع از مغز از
زامبی و متوقف کردن زامبی از حمله به منطقه. را انتخاب کنید و
محل turrets خود را، شما می توانید سلاح ها را از فروشگاه خریداری کنید.
محل سلاح ها برای کشتن زامبی که در آن ورود به منطقه وجود داشته باشد.. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از ماوس

FightingShootingActionTower