تزئین شام شکرگزاری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   132 86.67% with 15 votes

ما می خواهم یک شام کامل شکرگزاری را با خانواده ما است. ما می توانیم شادی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارید. و دوستان ما نیز در این روز بسیار خوشحال هستند. در حال حاضر تهیه شام ​​شکرگزاری شما باشد!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlFoodDecorateGirlsThanksgivingDinner