مانع مرگبار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

انجام مانع مرگبار در mountains.Control دوچرخه خود را با کلیدهای جهت دار و جلوگیری از سقوط.
شما فقط 3 زندگی برای تکمیل هر سطح. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به سوار.

RacingBicycleRabbitAndroid OnlyDeadlyStunts