تاریکی چشمه - مستعمره زندان خالی از سکنه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

در سراسر جهان را کلیک کنید به حرکت و رفتن در ماموریت های جانبی به عنوان شما مبارزه ارتش اسکلت.

کنترل بازی:
استفاده از موس را به ارتباط برقرار.
آموزش در بازی.

FightingRole PlayingAdventureActionSkeletonMagicMonstersDarknessSpringsHauntedPrisonColony