کیک دیزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این بازی شما دوباره 'یک دختر که صاحب یک فروشگاه نوعی کیک کوچک. شما نیاز به فروش کیک به مشتریان. 3 حالت متفاوت وجود دارد. در یکی از اولین، شما فقط نیاز به کشیدن سفارشات به جای درست به همان سرعتی که ممکن است، در حالت دوم شما نیاز دارید به خاطر داشته باشید که دستور و سپس کشیدن آنها جایی که آنها نیاز به رفتن، و در حالت سوم شما باید به خاطر داشته باشید نظم است که در آن دستور داد به نظر می رسد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlMatching Memory FoodFood ServingGirlsDaisyCupcakes