Curio Cannon بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راه اندازی این عروسک و شکستن به عنوان جواهرات بسیاری که شما می توانید.

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Canon