کوپید عشق بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

Cupids کمی می خواهید به هر بوسه های دیگر، اما نگران هستند که برخی از آنها را متوجه خواهید شد. چرا دون 'تی شما را هشدار داده و آن ها را در جریان بگذارند به طوری که آنها می تواند لحظه ای لذت ببرید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

LoveAndroid Kissing DefaultCupid