کوپید دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

همه ما فکر کوپید پسر بود اما معلوم است، او 'س دختر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCupid