CruisinRace بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

کروز در اطراف جزایر خود را در ماشین ورزشی!

کنترل بازی:

WASD یا کلیدهای پیکان برای هدایت، سرعت بخشیدن و ترمز.
X یا فضا یا CTRL برای استفاده از Boost توربو است.

DrivingActionIslandRacingCruisinrace