تمساح عشق اردک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

تمساح کوچک می خواهم به حمام، اما به طور ناگهانی در بر داشت اردک کوچک ناپدید شد. آنها دوستان بسیار خوب است، به سرعت کمک به او برای آن را نگاه کنید!

کنترل بازی:
کلیک کنید جعبه چوبی، جعبه ناپدید می شوند، برای کمک به تمساح کوچک تمام اردک زرد کم است.

PuzzleAdventureActionFishAnimal