توپ مخلوق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همه دسته بیشتر سرگرم کننده از بچه گربه ناز، نوازش کن چگونه در مورد ارسال ناز، دوست داشتنی بچه گربه را به مدار از هر بشکه از تفنگ!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureLaunchCritterCannon