ماجراجویی مخلوق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

گربه های کوچک مانند حیوانات باید 27 سطح با استفاده از توانایی های خود را به بسته بندی صفحه ضرب و شتم.

کنترل بازی:
WAD و یا کلیدهای پیکان برای حرکت می کند.

AdventurePlatformsObstacleDefaultCritter