رنگ کلاه کریکت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مرتب کردن بر اساس تمام کلاه های رنگی همان. سه نفر از آنها می تواند حذف شود.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching CricketColors