کیک خامه ای رویایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا شما آماده برای قرار دادن با هم یام یام، چشم وسوسه انگیز نوعی کیک کوچک از رویاهای خود را؟ خب، پس به سرزمین خواب وخیال گام به گام و شروع به ترکیب و تطبیق لفافه نوعی کیک کوچک شایان ستایش، کیک خوشمزه، خوشمزه، دهان آبیاری از یادتان نرود، چرای فعلی و Sprinkles در. لذت بردن از!

کنترل بازی:
در بازی

Food Girl Creamy Dreamy Cupcakes