دونده دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

دونده دیوانه نیاز به کمک شما. او را به پرش بیش از موانع و گسترش زندگی خود را.

کنترل بازی:
در کلید های فضای

- پرش به

RunningJumpingCrazyRunner