مرد دیوانه قدیمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شما یک مرد دیوانه که به نوعی خود را در یک زیرزمین پر در پازل. به منظور فرار شما نیاز دارید که از طریق سطوح عبور و پیدا کردن چگونگی رسیدن به درب خروج در هر سطح!

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار یا wasd به حرکت، نوار فضا به تخلف.

PuzzleEscapePlatformsCrazy