گلف دیوانه سبد خرید-2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سبد گلف دیوانه بسیار موفق ادامه می دهند. نژاد را از طریق زمین گلف با موانع معمول و نه خیلی معمول است.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار / W، A، S، D کلیدهای - برای حرکت .

DrivingSportsPurchase Equipment UpgradesGolf