مداد رنگی مومی شین چان دوچرخه سواری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22654 80.71% with 280 votes

در حال حاضر، مداد رنگی مومی شین چان یک پسر خوب می شود، او نیاز به رفتن مدرسه توسط bike.Before است که ما باید آموزش him.There چالش های بسیاری برای him.So ما باید در کمک him.Come

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

DrivingAdventureBicycleGirls