پیراستن بهار سرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

بهار سرگرم کننده است به دلیل دختران ناز می توانید لباس های کوتاه تر را در تعطیلات آخر هفته تنبل می پوشند!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCoolSpringDressup