پسر داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قبل، بچه ها استفاده خشن "نگاه ، اما در حال حاضر با metrosexual '' نگاه در سبک، بچه ها با مراقبت بهتر از خود. این ها 'بهتر این راه، درست است؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsDress UpGirlsCool