هیولا اتصال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

رسم یک خط با ماوس خود یک مسیر بر روی شش ضلعی برای اتصال دو یا چند هیولا از همان نوع. شما می توانید در همه جا رسم تا زمانی به عنوان شش ضلعی مجاور به شما برجسته و اتصال هیولا.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMouse SkillMonstersConnect