انجمن خدمات عیار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

امیلی عاشق کمک به محله خود را تمیز نگه دارید. هر آخر هفته، امیلی و یک گروه از دوستان داوطلب برای تمیز کردن خیابان ها با برداشتن تمام زباله. بنابراین، کمک به امیلی لباس تا به چیزی گاه به گاه اما زیبا! نه بیش از حد هر چند، چرا که او خواهد شد برداشتن زباله! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس را کلیک کنید زبانه ها رده برای انتخاب مواردی که می خواهم!

GirlDress UpGirls