مبارزه با مسابقات افسانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11318 86.26% with 131 votes

مبارزه با stickmen AI در عرصه پلت فرم. زنده بماند تا شما را با شتاب

کنترل بازی:
A برای حمله به انجمن S به سوپر
نوار فضایی به پرش D
به گول زدن انجمن از کلید های arrow به حرکت می کند
صفحه 2 بهترین بازیکن modde:..
بازیکن 1 <برزیلی > wasd به حرکت و
G برای حمله به. H
به استفاده از فوق العاده.
J به گول زدن

پلیر 2 عکس کلید های arrow به حرکت L.
به حمله. انجمن. فوق العاده انجمن 'به این سو و ان سو رفتن.

ActionStickBeat 'em UpDefaultCombatTournamentLegends