کدام نام خانوادگی بچه ها درب بعدی: عملیات تامی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

استفاده از کنترل کننده ها برای کمک به راهنمایی "تامی " سفینه فضایی از طریق فضای بیرون به فرود کامل ماه در عملیات: تامی.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Codename-kids-next-door