کدنامد کودکان و نوجوانان درب بعدی: عملیات راه اندازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

امنیت پایین است و کودکان بعدی درب به کمک شما برای دفاع از درخت درخت از پنج بدترین دشمن در عملیات S.T.A.R.T.U.P نیاز دارند.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Codename-kids-next-door