کدنام کودکان و نوجوانان درب بعدی: زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به کودکان و نوجوانان در کنار درب در زمین حفاری عمیق به زمین و از بین بردن همه شلوغی هیولا.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Codename-kids-next-door