کودکان کادنیمه بعدی درب: پرواز همسترها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راه اندازی همستر را از طریق هوا برای دیدن که می تواند دورترین پرواز! به یک رمپ حمله کنید یا یک توپ همستر را به عقب به آسمان ببرید - یا پرواز خود را با استفاده از طرفداران و موشک ها گسترش دهید

کنترل بازی:
در بازی

Funny Codename-kids-next-door