Codename Kids Next Door: Đánh bại rau của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Shrinkify để kích thước nhỏ và blast khó chịu Brussels mầm trong Numbuh 4 's dạ dày.

Điều khiển:
trong game

Funny Codename-kids-next-door