Codename Kids Next Door: ตีผักของคุณ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ลดขนาดของกล้องจุลทรรศน์และระเบิดกระเจี๊ยบบรัสเซลส์ในกระเพาะอาหารของ Numbuh 4

ตัวควบคุมเกม:
ในเกมส์

Funny Codename-kids-next-door