لباس حزب کوکتل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

زمان به خرید بروید، دوستان خود را تا شما به یک موقعیت خاص، یک حزب کوکتل دعوت کرده است! رفتن به مرکز خرید کنید و سعی کنید در برخی از موارد مد جدید تا شما در سراسر آنچه شما فکر می کنم است که لباس مناسب برای این مناسبت آمده است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpFashionGirlStyleChicDressDress UpCocktailPartyDresses