قاتل سوسک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ساقه و کشتن تمام سوسک ها را قبل از نزدیک شدن به شما.

کنترل بازی:
در بازی

عکسبرداری٪ 0a ساقه'em تا