CoasterRacer 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

دیوانه رانندگی ذخیره می رسد ارتفاعات جدید در این هورمن قسمت مرکز غده فوق کلیه که بالا برندهء خون و فشارخون است پر مسابقه 3D.
3 وسایل نقلیه جدید به مسابقه، و 20 یا سطوح جدید است.

کنترل بازی:

AWSD یا فلش، X برای تقویت، Z به آزاد

Racing