Clobe - ماجراجویی پورتال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

آن را از طریق هر سطح بدون مرگ به عنوان چنگ زدن به شما تمام سنگهای قیمتی برای باز کردن پورتال سطوح بعدی.

کنترل بازی:
کلید های WASD به حرکت می کند.

AdventurePlatformsCollecting SmileysJewelClobePortal