شهرستان رمبو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

رمبو ممکن است چرم گاومیش و بزرگ اما او متوسل به قدرت شلیک وقتی که او

کنترل بازی:
در بازی

Shooting